• Eng
 • 奉獻會員專區

  聯絡我們

  地址:

  香港九龍觀塘鴻圖道31號
  鴻貿中心27樓2707室
  敬請預約

  電話:

  (852) 3171 6757

  電郵:

  office@awana.org.hk

  香港Awana辦公室5/6, 12/6, 26/6(星期六)因舉行訓練及活動將不作開放,敬請各位留意。
  如有任何問題,請電郵至office@awana.org.hk。📧

   

  香港Awana